תיקון 34 לחוק רישוי עסקים

תיקון 34 לחוק הנקרא גם "רפורמת הרישוי הדיפרנציאלי" נוגע בעיקר לתהליך של הגשת הבקשה וקבלת הרישיון. כשמו כן הוא – קובע מסלולי רישוי דיפרנציאלים עבור סוגי עסקים שונים ברמת מורכבות שונה. כמו כן התיקון מאסדר שלבים שונים בתוך תהליך הרישוי, כגון: אישור על סמך תצהיר, הגדרת זמנים לתגובה, הארכת היתר זמני, ביטול רישיון, כלי פיקוח ואכיפה, נגישות, תכנון ובניה ועוד.

החוק  – "חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 34), התשע"ח – 2018" – כפי שפורסם ברשומות ופרוטוקול לדוגמה מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא מיום 02.07.2018 מצורפים כנספחים למסמך זה.