מדיניות פרטיות

ללהב לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל (להלן : להב)  ולמפעילי האתר חשובה הפרטיות שלך. אנו מתחייבים לשמירה על פרטיותך ולהגנה על המידע האישי שתמסור לנו. על מנת לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה אודות מדיניות הגנת הפרטיות שלנו והאפשרויות העומדות בפניך בעת השהות והשימוש באתר ובנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.

במסגרת השימוש באתר ו/או במסגרת התקשרותך עם להב נכללת הסכמתך לאיסוף מידע, שמירתו והשימוש בו על ידינו בהתאם למדיניות המפורטת לעיל ולהלן.

יודגש כי אינך מחויב/ת למסירת ה"מידע האישי" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, (מידע כדוגמת שם פרטי, שם משפחה, מס' ת. זהות, כתובת, דוא"ל, מס' טלפון, השכלה וכיו"ב פרטים באמצעותם ניתן לזהותך באופן סביר), אולם מסירתו נעשית על ידך מרצונך החופשי ובהסכמתך.

לידיעתך, בכל שאלה בנושא הגנת הפרטיות באתר, וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, ניתן לפנות  למנהל   השירות והתפעול האחראי על הגנת הפרטיות באתר, למייל  [email protected]

המפורט במדיניות פרטיות זו מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

 

רישום לשרותי להב

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה, במסגרתה תידרש/י למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שלך ופרטים נוספים. חלק מהשדות הינם חובה. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל/י להירשם לשירותים הטעונים רישום. עם זאת,   להב  מתחייבת לעשות שימוש במידע הנמסר לצרכי האתר בלבד. במסגרת ההרשמה כאמור, חובה למסור פרטים נכונים ומדויקים בלבד.

 

השימוש במידע

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע בין היתר בנוגע למאפייני הגלישה שלך, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך.   להב  תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור/י בעת הליך ההרשמה לשירותים השונים באתר ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות כדלקמן:

 • לצורך יצירת קשר למתן מענה לפנייתך, מענה לתלונות ותמיכה.
 • על מנת לאפשר את השימוש באתר, תכניו והשירותים המוצעים בו.
 • כדי לשפר ולשדרג את טיב ואיכות השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים לפי שיקול דעתו הבלעדי של להב .
 • להב רשאית, בכפוף לכל דין, לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים . ביכולתך לפנות בכל עת ל- להב בכתב בבקשה להסירך מרשימת התפוצה למידע ו- להב תפעל על-פי הנחיותיך לו. עם זאת, להב לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים נוספים שלנו, ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתר.
 • לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה, אם יועבר לצדדים שלישיים, לא יזהה אותך אישית, כמפורט להלן.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלוונטיים באתר.

 

 

מסירת מידע לצד שלישי

להב , לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע אלה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

 • במקרה שתאשר ללהב   להעביר את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים;
 • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או איזה מהשירותים המוצעים בו או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי להב צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מקרה בו להב תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין להב או כל צד שלישי אחר אשר בהקשרו נדרשת המפעילה למסור מידע;
 • להב    תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהא זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיו, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

זכות עיון במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי להב משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע של להב,   שימחק במקרה זה מידע הדרוש לו רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר אצל להב   על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה  להב   למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה ללהב לפעול כאמור.

מחויבות להב לאבטחת מידע

להב  מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, להב   לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם . להב  בוחנת מעת לעת את אבטחת המידע של האתר ומבצע שינויים ושדרוגים בהתאם לצורך, כדי לשמור על רמת אבטחת המידע של האתר.

Cookies

האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי המפעילה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש בגרסאות מעודכנות של מערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c/windows/cookies וכן ב- c/windows/Temporary Internet Files. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר, המחייבים רישום.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע.

שינויים במדיניות הפרטיות

 להב רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר הבית. שינויים כאמור ייכנסו לתוקפם 14 ימים לאחר פרסומם באתר, המשך שימושך באתר לאחר השינויים לעיל יעיד על קבלת שינויים אלו על ידך והסכמתך למדיניות המתוקנת. במקרה של חוסר הסכמה ערם המדיניות המתוקנת עליך לחדול מלעשות שימוש באתר.

יצירת קשר

לצורך יצירת קשר בכל הנוגע למדיניות הפרטיות, יש לפנות לכתובת המייל [email protected].  או לטלפון 036242633

עודכן לאחרונה: 09/05/2023