תקנון להב

תקנון אתר להב לשכת ארגוני העצמאים בישראל (ע"ר)

אלו הם תנאי שימוש באתר לשכת היועצים הארגוניים והניהוליים בישראל (להלן: לשכת להב).

האמור בתקנון מתייחס באופן שווה, תקנון השימוש באתר נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והאמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

להב לשכת ארגוני העצמאים בישראל

כללי:

ברוכות וברוכים הבאים לאתר להב לשכת ארגוני העצמאים בישראל .

הלשכת להב, מפעילה אתר שמטרתו מתן שירותים לחברי לשכת להב ולמזדמנים (להלן: האתר).

נבקש ליידעכם טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, שימוש בשירות או במידע כלשהו הקיים באתר ו/או ביישומיו, הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר, כמפורט להלן (להלן – תנאי השימוש).

תנאי השימוש-תקנון:

הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה  (להלן: תקנון האתר או התקנון), כל הנכנס לאתר זה וכן כל המשתמש באתר זה מתחייב לקרוא את תקנון האתר, ומתחייב לקבל את תנאי האתר ומגבלותיו שאם לא כן אינו רשאי להיכנס לאתר ו/או להשתמש באתר ו/או במידע באופן ישיר או עקיף. האתר ו/או לשכת להב שומרים את זכותם לשנות את התקנון, מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.

התכנים המוצעים באתר מוצעים בכפוף ובהתניה יסודית של הסכמת המשתמשים לאמור בתקנון זה. כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון, וכי הוא מסכים בצורה חד משמעית כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מלשכת להב ו/או מטעמה.

גלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון. כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים, מידע או יישומים המוצגים בו, מהווה ומבטאת הסכמה מצדך לתנאי השימוש, ובעשותך כן הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש, הינך מודע ומסכים להם, ומסכים לפעול לפיהם. משמעות המילה "פעולה" על פי תקנון זה היא גלישה ו/או עיון באתר ו/או הרשמה באתר ו/או הרשמה לקורס, הרצאה, השתלמות, תוכנית, הזמנה, הרשמה לרשימת תפוצה, ו/או רכישת מוצר כלשהו בין אם בתשלום ובין אם בהטבה ללא תשלום.

תנאי התקנון ו/או האתר חלים על השימוש באתר, בתכנים הכלולים בו, ועל השתתפות ברשימת התפוצה, באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת מסוג שהוא (כגון אך לא רק: טאבלט, סלולר וכדומה), וכן בין באמצעות רשת האינטרנט ו/או כל אמצעי או רשת אחרת בין אם קיימת ובין אם תיווצר לאחר כתיבת התקנון.

האתר מוגבל לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי ללא הרשאה בכתב ומראש מלהב לשכת ארגוני העצמאים בישראל. השימש באתר מיועד ומוגבל לבעלי כשירות משפטית ומעל גיל 18 בלבד. פעילות של קטין ו/או מתחת לגיל 18 ו/או מי שאינו כשיר משפטית מחייבת אישור בכתב מהורה או מאפוטרופוס.

ככל ובמקרה וייקבע על ידי בית משפט ו/או רשות ו/או משרד ממשלתי כלשהם כי תנאי או הוראה בתקנון זה אינה ברת אכיפה, או חסרת תוקף מטעם כלשהו – לא יהיה בכך כדי לבטל ו/או לפגוע בחוקיות, תקפות ואכיפת שאר הוראות ותנאי התקנון.

היות וטבעו של האתר הינו מידע וחדשנות, המוצג באתר משתנה תדירות, אין האתר מתחייב למצגים שהיו בעבר בשלב כלשהו ואינם מוצגים יותר.

יתכן ויופיעו באתר קישורים ו/או הפניות לאתרים אחרים, לשכת להב אינה מתחייבת כי כל הקישורים המופיעים באתר יהיו תקינים. מובהר בזאת כי אין בעצם הימצאות של קישור מסוים באתר ללמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן ולשכת להב לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

 

הגלישה ו/או השימוש באתר ו/או הרשמה בטופס לרשימת תפוצה:

הגלישה ו/או השימוש ו/או העיון באתר אינם דורשים הרשמה, אך מחייבים את קריאת התקנון והסכמה מלאה ללהוראותיו ולתנאיו. ככל ואינכם מסכימים – הנכם מתבקשים שלא להמשיך לעשות שימוש מכל סוג שהוא באתר.

כל הגולש באתר ו/או המשתמש בכל דרך אחרת באתר, עליו לעשות זאת בשמו בלבד.

כל המזין פרטיו באתר ו/או בטופס הרשמה מכל סוג שהוא, עליו להזין פרטיו בלבד. אין להזין או להשאיר פרטיו של אדם אחר שלא בהסכמתו או שלא בנוכחותו מול המסך בעת הזמנת הפרטים וכל זאת רק לאחר שהוסברו לו בצורה מפורשת כל תנאי התקנון, והסכים להם.

כל המזין שם ו/או כתובת ו/או פרט אחר שהוא בדוי, מומצא, זהות בדויה, שם כיסוי ו/או כל פרט מלבד שמו האמיתי, ופרטיו כגון טלפון וכתובת מייל האמיתיים של הנרשם ו/או אדם המתחזה בכל דרך שהיא ומתכוון להשיג באמצעות ההתחזות דבר במירמה-עלול לעבור על עבירה על פי סעיף 441 לחוק העונשין ומסתכן בעונש של 3 שנות מאסר.

בהרשמתך לרשימת תפוצה, וכן בהרשמתך להשתלמות, הרצאה קורס מהווה אישור ללשכת להב שניתנת בזאת הסכמתך לרישום פרטייך ושימוש בפרטייך למשלוח הודעות מייל ו/או אחרות, וכן בעת בקשתך להצטרף למאגר מכותבי לשכת להב לצורך קבלת דיוור לכתובת המייל ולטלפון הנייד שלך – דיוור אשר ישלח תדיר על ידי האתר. השארת פרטים בטופס כלשהו ו/או אתר כוללת ומהווה, בין היתר, הסכמה לקבלת תוכן שיווקי, הצעות, הטבות, עדכונים ותוכן המוצעים למשתמשים באתר ו/או ברשימת התפוצה.

הרשמתך מהווה אישור לקבלת דיוור והודעות טקסט מלהב, לשכת ארגוני העצמאים ובעלי העסקים בישראל בישראל ע"ר 580048205 ולהיכלל ברשימת תפוצת הדיוור של הלשכה הכולל דיוור דברי פרסומת (בהתאם סעיף 30א' לחוק התקשורת, הידוע בכינוי "חוק הספאם") ומהווה אישור והסכמה בכתב (בהתאם לחוק הגנת הצרכן בכלל ובהקשר ל"מאגר אל תתקשר אלי") ובכלל זה בדרך אלקטרונית, לקבל פניות מהלשכה, וביניהן פניות שיווקיות.

הסרה מהדיוור ניתן לבצע באופן אוטומטי באמצעות הקישור להסרה המצורף לכל פרסום. מובהר כי באפשרות הנרשם להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על "להסרה מרשימת התפוצה" או באמצעות פנייה לאתר בדוא"ל, טלפון, פקס או מסרון. כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר ו/או לשכת להב ו/או מי מטעמה, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור כולל דבר פרסומת.

 ככל ונפלה טעות סופר, טעות טכנית או אחרת,  ובטופס כלשהו נשמט הקישור להסרה, וברצונך להסיר עצמך מהרשימה, חובה עליך לפנות בהודעת מייל ישירות למזכירות לשכת להב בכתובת [email protected] לשם ביצוע ההסרה. טענות בדבר הפרת חוק בעילת משלוח הודעות כלשהן מטעם לשכת להב, וזאת בעקבות אי פנייה כזו להסרה לא תהוונה עילה לתלונה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד לשכת להב ו/או מי מטעמה.  המבקש להסיר עצמו רשאי לפנות ללשכה באמצעות הדואר לכתובת: ראול ולנברג 4, תל אביב. מיקוד: 6971904

הרשמתך ומסירת פרטיך בטופס כלשהו, ו/או באתר ו/או בלשכה,  מהווה הסכמה בהתאם לקבוע לעניין הסכמה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, בתקנות הגנת הפרטיות, תקנות ה-(GDPR) Regulation Protection Data General של הפרלמנט האירופאי. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתך למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("חוק התקשורת"), וכן על פי כל דין אחר.

האתר ו/או לשכת להב ו/או מי מטעמה בהתאם לשיקול דעתם, רשאים לחסום ו/או למנוע ממשתמש לעשות שימוש באתר ו/או להסיר מרשימת התפוצה, בין היתר, אך לא רק, במקרים בהם המשתמש ו/או הנרשם השאיר פרטים בדויים, התחזה, עשה שימוש באתר בניסיון לביצוע מעשה לא חוקי, הפר את תנאי תקנון זה, ומקרים פוגעניים אחרים.

הזמנת המוצרים

המחירים המופיעים באתר נקובים בשקלים חדשים ואינם כוללים מע״מ, למעט אם יחול לפי הדין.

המחירים אינם כוללים דמי משלוח שיחויב לפי אזורי המשלוח.

הנהלת האתר פועלת ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות.

תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב ו/או מכשירים ניידים כלשהם, ובאמצעות כל סוגי רשות ואמצעי התקשורת.

בכל הרשמה לאתר ו/או לקורסים ו/או השתלמויות ו/או לפעילות, ניתנת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. במקרה והמשתמש אינו מעוניין לקבל עוד דיוורים – באחריותו לשלוח ללשכה בקשה להסרת רישומו מרשימות הדיוור השונות.

ניתן לרכוש מוצרים מהאתר אך ורק באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר, יש למלא את כל הפרטים המהווים תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. הרישום באתר מוגבל להקמת חשבון לכל משתמש. לא ניתן להפעיל מספר חשבונות, חשבונות כאלו יימחקו. המשתמש מתחייב להירשם אך ורק בשמו האמיתי, כל משתמש בשם בדוי יימחק.

יש למלא את טופס ההזמנה במלואו ובאופן מדויק, במידה ולא כך ייתכנו טעויות הזמנות, חיובים ומשלוחים שגויים. יש להקפיד למלא את כל הפרטים הדרושים לאחר קריאת כל ההוראות והבנתן. הפרטים שמולאו על ידי המשתמש בטופס ההזמנה לעסקה יהווה ראיה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

הזמנה שהעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי, לא תחשב כהזמנה שיש לבצעה. במידת הניתן הנהלת האתר תספק הודעה על המסך בדבר כשלון התשלום. על מנת לבצע את ההזמנה יידרש לבצעה באמצעות כרטיס אשראי נוסף.

הנהלת האתר ו/או לשכת להב ו'או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז לשכת להב שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

הנהלת האתר ו/או לשכת להב אינה אחראית לשימוש שייעשה במוצר ע"י המזמין ו/או מטעמו שלא בהתאם להוראות הנהלת האתר. בכל מקרה לא תישא הנהלת האתר באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

מדיניות שילוח

בשלב זה לאתר אין מוצרי שילוח, ובמידה ויהיו, השילוח יתואם.

החלפות או החזרות:

מכיוון שהשירות הוא שירות מסוג מסוים – לא ניתן להחזירו או להחליפו.

שינוי עסקה

ניתן לשנות את העסקה ו/או לבטלה כל עוד ההזמנה לא הועברה לחברת האשראי.

ביטול עסקה

למרות היות העסקה-לבטל עסקת מכר מרחוק: לא ניתן לבטלה לאחר שהועברה לחברת האשראי.

לאור זאת ניתן לבטל עסקה עד 24 שעות מרגע ביצוע ההזמנה ולקבל החזר על הסכום ששולם בניכוי 20 ש״ח.

במידה ועברו מעל 24 שעות מרגע ביצוע ההזמנה:

במידה וההזמנה טרם הועברה לחברת האשראי -ניתן יהיה לקבל החזר על הסכום ששולם בניכוי 50 ש״ח.

במידה וההזמנה הועברה לחברת האשראי – לא ניתן לשנות/ לבטל את העסקה.

 

זכויות יוצרים וקניין רוחני:

הקניין הרוחני של כל פרט המופיע באתר ו/או בהודעות לשכת להב ו/או בהשתלמויות וקורסים הינו רכושו הבלעדי של לשכת להב.

ללשכת להב  קיימת זכות יוצרים על כל מידע ו/או תצוגה ו/או תוכנה כהגדרתה בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995 לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי וסודות מסחריים, שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי בעלי האתר או אחרים עבור בעלי האתר .

חל איסור להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים האתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של לשכת להב ו/או האתר ומפעיליו, אלא אם לשכת להב התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

כמו כן חל איסור לפגוע בזכויותיו הקנייניות של אחר, ולשכת להב תראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר.

פרסומת המוצגת באתר הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.

כל חבר או משתמש המפרסם באתר מקנה ללשכה רישיון חינם, ללא הגבלת זמן, לעשות שימוש בתכנים שפורסמו לפי שיקול דעת לשכת להב.

שימוש באתר ו/או בפורומים ו/או הוספת תגובות ו/או הודעות:

אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. לשכת להב אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים.

המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את לשכת להב בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל שימושו. מובהר בזאת, כי לשכת להב תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר תנאי שימוש אלה, בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי דין, וכן יהיה רשאי להעביר את פרטיו לכל גורם שייפגע.

ידוע למשתמש, כי הנהלת האתר רשאית לערוך, לשנות, לתקן או למחוק את הנתונים המוצגים, בשלמות ו/או חלקים, ו/או כל חומר ו/או מידע על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ו/או שלא להציגן כלל, וזאת מבלי לתת על כך הודעה מראש למשתמש.

הנהלת האתר תהיה רשאי להפסיק את פעילות המשתמש אם אינה תואמת את הלך הרוח באתר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של הנהלת האתר, ללא כל הודעה מוקדמת, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי הנהלת האתר בעניין זה.

רישומי המחשב של הנהלת האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

על המשתמש חל איסור להעתיק, לשכפל או לפרסם כל דבר המופיע באתר האינטרנט של לשכת להב – ללא רשות בכתב ומראש.

פרסומות:

הנהלת האתר ו/או לשכת להב או מי מטעמה,  אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.

הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

המשתמש מאשר למפעילי האתר, לשלוח הודעות לתיבת הדואר האלקטרוני של המשתמש הכוללות עדכונים בתחומים שונים, ובצמוד לעדכונים אלו יופיעו, מעת לעת, פרסומות.

בהרשמתך לרשימת תפוצה ניתנת בזאת הסכמתך ללשכה לרישום פרטייך ושימוש בפרטייך, וכן בעת בקשתך להצטרף למאגר מכותבי לשכת להב לצורך קבלת דיוור לכתובת המייל ולטלפון הנייד שלך – דיוור אשר ישלח על ידי האתר ואו על ידי לשכת להב. הסרה מהדיוור ניתן לבצע באופן אוטומטי באמצעות הקישור להסרה המצורף לכל פרסום.

לשכת להב ו/או מפעילי האתר לא יישאו באחריות לתוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר ו/או ישלח לתיבת הדואר האלקטרוני של המשתמש.

פרסום באתר אינו מהווה המלצה או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד הנהלת האתר, לרכוש את המוצר המוצג בפרסומת ו/או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסומת.

 

היעדר יעוץ והיעדר אחריות

האמור באתר ו/או בתקנון מהווה מידע כללי בלבד ואינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי כלשהו, או ייעוץ אחר, כן אינו מתאים לנסיבותיו הספציפיות של מקרה כזה או אחר.  כל פעולה שנעשית על פי המידע באתר הינה על אחריות עושה הפעולה בלבד.

האתר ו/או לשכת להב ו/או מי מטעמה לא יהיה אחראי לנזק, ישיר או עקיף, ככל וייגרם למשתמש ו/או לצדדים שלישיים כלשהם, כתוצאה מהסתמכות על מידע מכל סוג (לרבות: תוכן, נתון, מצג, תמונה, מדיה, שרות ועוד)  המופיע באתר או בקישורים לאתרים אחרים או כל מקור מידע פנימי או חיצוני אחר או שימוש במידע על שירותים אשר מוצגים על ידו. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתמש ו/או הנרשם.

האתר ותכניו אינו מתיימר להציג את כל המידע הקיים בתחום עזה או אחר, המידע המופיע באתר יהיה מדויק ככל שניתן, אולם לא יהווה מידע שלם, ולא יימנע מטעויות סופר, טכניות או אחרות.

המשתמש באתר ו/או ברשימת התפוצה ו/או בפורמט אחר של לשכת להב – ישפו את לשכת להב בגין כל נזק, הפסד, לשון הרע וכד בגין כל תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי תקנון זה. בנוסף, ישפה המשתמש את לשכת להב בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרתו של המשתמש של תקנון זה.

תנאים כללים נוספים

האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

הנהלת האתר ו/או לשכת להב רשאים לעדכן ו/או לשנות את תנאי התקנון ו/או את כללי השימוש באתר מעת לעת,  ושומרים לעצמם כל זכות לשנות תכנים באתר ללא כל הודעה מוקדמת.

אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות. אם גורמים או אירועים שאינם בשליטת לשכת להב יעכבו או ימנעו או ישתלטו באופן מלא או באופן חלקי, לא ישמש הדבר עילה לתביעה כלשהי.

כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר, תעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

אתר לשכת להב מוגן ע”י הדין הישראלי והבינלאומי.

על תקנון זה וכל טופס מטפסי לשכת להב, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ולא תהיה תחולה לכללי ברירת המחדל הבינלאומיים. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר ו/או בכל טופס, לרבות בקשר התכנים והשירותים המוצעים באתר ו/או בלשכה ו/או מי מטעמה, הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר, נרשמים לפעילויות לשכת להב ואחרים לפרטיותב. ככל והנכם סבורים כי פורסם באתר ו/או ברשימת התפוצה תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת:

להב לשכת ארגוני העצמאים בישראל, רחוב ראול ולנברג 4, תל אביב. מיקוד: 6971904

נערך ע"י עוה"ד סיגל אבירם

טל"ח