תיקון תחשיב דמי לידה לעצמאיות​

עם הלידה, מקבלת מבוטחת עצמאית דמי לידה המחושבים על בסיס הכנסותיה בשלב המקדמות. כאשר מוגש הדו"ח לשנת המס שבה היא ילדה, נערך חישוב סופי בהתאם להכנסותיה שדווחו. שיטת חישוב זו גרמה פעמים רבות לעיוות בתשלום דמי הלידה מכיוון שההכנסות המדווחות בדו"ח, בד"כ נמוכות מההכנסות ששימשו את הבסיס לחישוב בשלב המקדמות, וזאת לאור ירידה בהכנסותיה בשנת הלידה מסיבות מובנות. דיונים רבים נערכו בין נציגי להב לבין המוסד לביטוח לאומי, ולאחר שנציגי המוסד לביטוח לאומי הבינו כי אכן קיימת אפליה, ביום 21 במרץ 2016 התקבל בכנסת תיקון מס' 176 לחוק הביטוח הלאומי שמטרתו להיטיב עם יולדת עצמאית, שבשל מגבלות חישוב דמי לידה, נוצרו לה חובות בגמלה. התיקון קבע כי למבוטחת עצמאית, תילקח כבסיס לחישוב דמי הלידה ההכנסה הגבוהה מבין ההכנסה הסופית שדווחה למס הכנסה בשנת הלידה או ההכנסה הסופית שדווחה בשנת המס שקדמה ללידה. הוראות החוק החדשות נכנסו לתוקף ביום 27 באפריל 2016 והן חלות על עובדת עצמאית שיצאה לחופשת לידה החל מיום זה ואילך.

תיקון החוק  – "חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 176 והוראת שעה), התשע"ו– 2016  – כפי שפורסם ברשומות ופרוטוקול לדוגמה מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא מיום 14.03.2016מצורפים כנספחים למסמך זה.