תגמולים מוגדלים לעצמאים המשרתים במילואים

אישור תוספת של 25% לתגמולי עצמאים משרתי שירות מילואים בהסכם לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה בעלות 17 מיליון שקלים מדי שנה, שאושר במסגרת ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות ראשותו של היו"ר ח"כ לשעבר אלי אלאלוף מיום 27 ביוני 2017. הרציונאל שמאחורי חקיקה זו הינו כי משרתי מילואים עצמאים נפגעים כלכלית יותר מאשר משרתי מילואים שכירים, בגין שירות המילואים הואיל והם אינם זכאים להחזר בגין הפסדי הכנסה עקיפים דוגמת – הפסדי לקוחות, תשלומים שוטפים הממשיכים להשתלם בתקופת המילואים ועוד.

הסכם לפי סעיף 9 בדבר תשלום פיצוי לעצמאי בשירות מילואים ופרוטוקול ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות מיום 27 ביוני 2017  מצורפים כנספח למסמך זה.