שינוי תנאי קבלת מענק הכנסה לעצמאים

התיקון שינה את המצב שרווח קודם לכן, על פיו עצמאי היה זכאי למענק העבודה אחת לחמש שנים ובניכוי 25% מס, והשווה אותו לזה של עובד שכיר בך שהעצמאי יוכל לקבל את המענק מדי שנה וללא ניכוי מס.

תיקון החוק  – "חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (תיקון מס' 8), התשע"ו 2016"  – כפי שפורסם ברשומות ופרוטוקול לדוגמה מישיבת ועדת הכספים בנושא מיום 07.03.2016 מצורפים כנספחים למסמך זה.