פנסיה חובה לעצמאים

לאחר מאבק של שנים ועוד חודשים ארוכים של מו"מ אושר בכנסת בחודש דצמבר האחרון, במסגרת חוק ההסדרים, מודל החיסכון לפנסיה לעצמאים הכולל גם אפשרות למשיכת מענק בעת סגירת עסק. חשוב להדגיש, בניגוד לנטען על ידי גורמים שונים, אין המדובר בחוק המעניק דמי אבטלה לעצמאים (מאבק שעדין נמצא בעיצומו), אלא במודל ייחודי שגובש מול האוצר והגם שאינו מושלם, כולל בחובו בשורה אמתית לציבור העצמאים. כך, בעוד שבעבר נדרשו עצמאים לשלם שיעורי ביטוח לאומי גבוהים למדי ולא נהנו מרשת ביטחון סוציאלית כלשהי, המודל החדש מוריד את דמי הביטוח הלאומי שהעצמאים משלמים ובמקביל מחייב אותם לחסוך לפנסיה. מתוך כספי הפנסיה שנחסכויכולים העצמאים בזמן משבר וסגירת עסק למשוך בפטור ממס מענק לסגירת העסק. במקביל בהגיעם לגיל פרישה הם זכאים לכספי הפנסיה שחסכו. אומנם החוק עשוי להקטין לחלק מהעצמאים את הנטו הנוכחי, אולם הוא נועד לסייע להם בעת משבר וגם כאמור בהגיעם לגיל פרישה. יתרה מכך, עבור העצמאים המרווחים פחות מ-20,000 ₪ לחודש המדינה היא זו שממנת את המודל באמצעות 400 מיליון ש״ח בתקציב השנתי אשר יועדו ליישומו. וזו היא הבשורה האמתית, מכיוון שלראשונה המדינה מודה הלכה למעשה שיש לה אחריות כלפי ציבור העצמאים ולראשונה היא מממנת עבורם את החלק הראשון של רשת הביטחון הסוציאלית הדרושה להם. ואלו עיקרי החוק הרלבנטיים:

  • הפחתת דמי הביטוח הלאומי מ-6.72% ל-2.87% על חלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע במשק, ועליית דמי הביטוח מ-11.23% ל-12.85% על החלק העולה על 60%.
  • חובת ההפרשה לחיסכון פנסיוני תהיה בשיעור 4.45% על החלק שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק, ו-12.25% מהחלק שעולה על השכר הממוצע.
  • סך כל שיעורי ההפקדה לעצמאי ממוצע בקופת הגמל לא יעלו על כ-8.5% מהשכר הממוצע במשק.
  • במצב של סגירת עסק עצמאי שהפקיד כספים לקופה יוכל למשוך ללא מס שליש מהיתרה הצבורה בקרן, או עד תקרה של 12,230 שקלים. אין הגבלה על מספר הפעמים שבהם יהיה העצמאי רשאי למשוך מהקופה את רכיב הפיצוי לסגירת עסק.
  • הזכאות להטבות מס לעצמאים בגין הפרשה לחיסכון פנסיוני תעלה מ-16% מההכנסה המזכה ל-16.5%, באמצעות הגדלת הטבת המס לזיכוי מ-5% ל-5.5%.
  • גם עצמאים שחסכו בעבר באופן וולונטרי יוכלו למשוך רטרואקטיבית את הסכומים שצברו כמרכיב פיצויים במקרה של סגירת עסק.

הנה כי כן, במקום לשלם לביטוח לאומי, ישלמו מעתה עצמאים לעצמם חיסכון פנסיוני ובכך יבטיחו כי יוכלו להזדקן בכבוד וזאת לצד האפשרות למשוך חלק מן הכספים בעת סגירת עסק. 

החוק  – "חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו–2018) התשע"ז-2016" פרק חיסכון וסיוע לעצמאים – כפי שפורסם ברשומות מצורף כנספח למסמך זה.