חוק מוסר התשלומים

החוק אושר בחודש מרץ 2017 במליאת הכנסת ונכנס לתוקף ב-1 ביולי 2017. משמעות החוק היא שמדינת ישראל והרשויות המקומיות ישלמו לספקים ונותני שירותים בשוטף פלוס 30, או 45 יום מקבלת חשבונית.

החוק  – "חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז – 2017" – כפי שפורסם ברשומות ופרוטוקול לדוגמה מישיבת ועדת הכלכלה בנושא מיום 23.01.2017 מצורפים כנספחים למסמך זה.