חוק להסדרת תחום הלוואות והשקעות המונים (P2P)–

להב עמלה בעבודה מאומצת יחד עם הרשות לניירות ערך במסגרת ועדת הרפורמות של הכנסת בנושא והצליחה להביא להכנסת סעיף הקובע כי עסקים קטנים יהיו זכאים לקבל הלוואות במסגרת הלוואות המונים המחברות בין המעוניינים לתת הלוואה על כספם הפנוי, לבין אלו הזקוקים להלוואה זמינה – עד מיליון ₪ בפיקוח של רשות שוק ההון ולא ברגולציה כבדה של הרשות לניירות ערך. חשוב לציין כי הסכום ימדד על פי סך הלוואה ברגע נתון ולא באופן מצטבר. כמו כן הרשות לניירות ערך ויתרה על אגרה בגובה 2% מכל עסקה על מנת שלא להשית על ביצוע העסקה עלויות כבדות מדי.

החוק  – "חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים)(תיקון מס' 4), התשע"ז – 2017" – כפי שפורסם ברשומות ופרוטוקול לדוגמה מישיבת ועדת הרפורמות בנושא מיום 11.12.2017 מצורפים כנספחים למסמך זה.