העדפת עסקים קטנים במכרזים ממשלתיים

לפי החוק שאושר עסקים קטנים ובינוניים יהיו פטורים מדמי השתתפות שעלותם נאמדת ב-15 מיליון שקל בשנה רק במשרדי הממשלה ועוד מיליונים רבים בגופים הסטטוטוריים ובראשויות המקומיות. העלות הגבוהה עד לחקיקת החוק מנעה מעסקים קטנים להשתתף במכרזים.

החוק גם הגדיר לראשונה בישראל עסקים זעירים קטנים ובינוניים, על מנת שיהיה אפשר לאפיין את הצרכים של עסקים אלו ולסייע להם לצמוח בהתאם. החוק קובע כי עסקים שבהם פחות מ-100 עובדים והמחזור השנתי שלהם נמוך מ-100 מיליון שקל יוכלו להשתתף במכרזים ששווי ההתקשרות בהם נמוך מ-50 מיליון שקל, ללא תשלום דמי השתתפות.

עוד אושר לחייב את עורכי המכרזים לבחון התאמתם לעסקים קטנים ובינוניים ולפרסם אחת לשנה נתונים על שילוב עסקים קטנים ובינוניים בהתקשרויות. בנוסף, יפוצלו המכרזים לתתי מכרזים על מנת לאפשר השתתפות של העסקים במכרזי הממשלה. 
הצעת החוק חלה על משרדי הממשלה, תאגידים ממשלתיים, מועצות דתיות, קופות החולים והמוסדות להשכלה גבוהה.

החוק  – "חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 25), התשע"ו–2016 " – כפי שפורסם ברשומות ופרוטוקול לדוגמה מישיבת ועדת הכלכלה בנושא מיום 25.07.2016מצורפים כנספחים למסמך זה.