הכנסת מאגדים לשוק סליקת כרטיסי האשראי במסגרת דיוני החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ז– 2017 -

בשנת 2017 נכנס לתוקף החוק להגברת התחרות בענף הבנקאות (חוק שטרום (אשר במסגרתו נקבעו כללים לשיפור התחרות בתחום הסליקה, כגון הכנסת מאגדים שיעבדו מול בתי העסק הקטנים במתכונת של קבוצת רכישה האמור הוכנס בהתערבותו של נשיא להב, עו"ד רועי כהן בדיוני וועדת הרפורמות במסגרת הצעת החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות למורת רוחם של הפיקוח על הבנקים ורשות שוק ההון. המהלך אשר גובה על ידי יו"ר הוועדה דאז ח"כ אלי כהן, לימים שר הכלכלה והתעשייה וח"כ אראל מרגלית הביא להפחתה נוספת בעלויות עמלות הסליקה מעצמאים ובעלי עסקים והיווה השלמה להסכם עמלת הסליקה המופחתת עם חברת ישראכרט שחתמה להב שנה מאוחר יותר (פירוט בעמוד הבא).

החוק  – "חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ז – 2017" – כפי שפורסם ברשומות ופרוטוקול לדוגמה מישיבת ועדת הרפורמות בנושא מיום 06.09.2016 מצורפים כנספחים למסמך זה.