בינואר 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים. על פי החוק, חלה חובה על עצמאים להפריש לחיסכון פנסיוני בקופת גמל בתמורה להפחתה בדמי ביטוח לאומי. מטרת החוק היא ליצור רשת ביטחון עבור עצמאים כך שכאשר יגיעו לגיל פרישה או מסיבה כלשהי, יסגרו את העסק, הם יוכלו להסתמך על כספים מקופת הגמל.

על מי חל החוק
חוק פנסיה חובה לעצמאים חל על עצמאים בגילאי 21-60. יוצאים מן הכלל הם: עצמאים שטרם חלפה שנה מהמעמד בו נרשמו לראשונה כעוסקים ועצמאיים שגילם מעל 55 ממועד תחילת החוק.הסכומים הנדרשים להפקדה
חובת ההפרשה הינה בשיעור של 4.45% על החלק שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק ו-12.25% על החלק שעולה על השכר הממוצע במשק.
יש לבדוק ששיעור ההפקדה לעצמאיים בקופת גמל לא יעלה על 8.5% מהשכר הממוצע במשק.
בתכנון פיננסי חכם ובניהול יעיל של תזרים מזומנים, יש לקחת בחשבון את הסכומים הנדרשים להפרשה לטובת הפקדות לפנסיה. כדי לאמוד את הסכום שיש להפריש לטובת חיסכון פנסיוני, ניתן להיעזר בתוכנה לניהול עסק המציגה גם את ההשפעה שיש למשיכת הכספים לצורך הפקדה על תזרים המזומנים השוטף.יתרונות החוק
לחוק פנסיה חובה לעצמאים יש יתרונות רבים: מהבחינה הכספית, החוק משפיע על הקטנת חובת המס ומצמצם את התשלומים לביטוח לאומי. מי שיפריש על פי הנקבע בחוק, ייהנה מהפחתה בדמי הביטוח הלאומי מ-6.72% ל-2.87% על חלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע, ועליית דמי הביטוח מ-11.23% ל-12.85% על החלק העולה על 60%.
כמו כן, בעקבות החוק, הזכאות להטבות מס לעצמאים בגין הפרשה לפנסיה עולה מ-16% מההכנסה המזכה ל-16.5%.
יתרון נוסף הוא שכל עצמאי יכול לבחור את הקרן בה יפקיד את הכסף, הסכומים בטווח שהחוק מכיר ואת המסלול המועדף לניהול כספי הפנסיה.

מתי ניתן להשתמש בכסף
לפי החוק, מספר הפעמים שעצמאי רשאי למשוך כספים מקופת הגמל על רכיב אבטלה ולכן, הכסף שנצבר בקופה ישמש עצמאים למחיה במקרה של סגירת העסק. במצב של אבטלה, עצמאים רשאים למשוך ללא מס 1/3 מהיתרה שצברו בקרן או עד תקרה בגובה 12,230 ₪. על פי החוק, אבטלה נחשבת אם העצמאי חדל מלעסוק במשלוח ידו או העצמאי סגר את העסק שלו או העצמאי ואין לו הכנסה חייבת בהפקדה.

לסיכום, החוק מסדיר עבור עצמאים רבים ביטחון לעתיד, כך שגם אם הם אינם חושבים כעת על גיל פרישה, הכסף שיפרישו יעמוד לרשותם כאשר יצאו לפנסיה.אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ אצל רואה חשבון.*המאמר נכתב באדיבות: bizibox – ניהול תזרים מזומנים