·         הכרה בהוצאות על חינוך לגיל הרך: העלות הגדולה של חינוך לגיל הרך מורידה את שיעור האימהות המועסקות לילדים בגיל הרך ומורידה היקף תעסוקת האימהות שעובדות. כאשר עלות זו פוגעת בעיקר באימהות עצמאיות ששכרן נמוך במיוחד מזה של גברים עצמאים. לפיכך, מוצע לנכות ממס ההכנסה של ההורים העובדים לפחות 36 שעות שבועיות סכומים ששולמו עבור מעון יום לילדיהם. הסכומים האמורים לא יעלו על 20,000 ₪ בעד ילדם האחד של ההורים, 17,300 ₪ נוספים בעד ילדם השני ו-14,600 ₪ נוספים בעד כל אחד מילדיהם הנוספים, והם ינוכו ממס ההכנסה של אחד ההורים בלבד.

·         השפעת העלאת גיל הפרישה על נשים עצמאיות: נשים זכאיות לקבל קצבת זקנה (כתלות בהכנסה) מגיל הפרישה בחוק (62) ובגיל 70 מקבלות קצבה מלאה ללא תלות בהכנסה. על פי חוק גיל הפרישה התשס"ד נקבע שגיל הפרישה לנשים יעלה בהדרגה ל-64. העלאת גיל הפנסיה לנשים אמורה לשפר את מצבן הכלכלי, תוך הישענות פחותה על קצבאות ביטוח לאומי. זאת על ידי הגדלת מספר שנות העבודה של נשים, דחיית משיכת כספי הפנסיה ודחיית קבלת קצבאות זקנה (לפי הכנסה) שכיום מוצמדות לגיל הפרישה. עם זאת, העלאת גיל הפרישה פוגעת בנשים ששכרן נמוך, או שאינן עובדות. בפרט, דחיית הזכאות לקצבת זקנה צפויה לפגוע באופן משמעותי בנשים עצמאיות ששכרן נמוך ושלרובן אין חסכון פנסיוני. לכן מוצע להמשיך להעניק לנשים עצמאיות קצבת זקנה (כתלות בהכנסה) מגיל הפרישה הנוכחי (62).