הגנה בפני קובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות בשינויי רגולציה העלולה לפגוע בזכויותיהם ובפעילותם השוטפת של ציבור העצמאים והעצמאיות, בעלי העסקים הקטנים והבינוניים בישראל.

השוואת זכויות העצמאים ובעלי העסקים הקטנים והבינוניים לאלה של ציבור העובדים השכירים תוך יצירת רשת ביטחון סוציאלית התומכת בצמיחתם ובשגשוגם.

העלאת קרנו של ציבור עצמאים ובעלי העסקים הקטנים והבינוניים לתודעה, לסדר היום במדינה ולשיח הציבורי.

איגוד כלל הארגונים הקיימים של עוסקים עצמאים וסיוע לארגון עוסקים עצמאים בענפים שונים.

קידום יכולות עסקיות של עצמאים ובעלי עסקים קטנים ובינוניים ברחבי הארץ.