הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – חישוב דמי לידה למבוטחת עצמאית), התשע"ד–2013 (פ/1998/19)


"להב" הוציאה מכתב לשרים בבקשה לתמוך בהצעת החוק של חה"כ עליזה לביא הקוראת לתקן את האופן בו מחושב שכרן של עובדות עצמאיות הזכאיות לדמי לידה, כך שגובה דמי הלידה לא ייפגע משינויים בהיקף עבודתן ערב ולאחר הלידה.

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – חישוב דמי לידה למבוטחת עצמאית), התשע"ד–2013 (פ/1998/19)


"להב" הוציאה מכתב לשרים בבקשה לתמוך בהצעת החוק של חה"כ עליזה לביא הקוראת לתקן את האופן בו מחושב שכרן של עובדות עצמאיות הזכאיות לדמי לידה, כך שגובה דמי הלידה לא ייפגע משינויים בהיקף עבודתן ערב ולאחר הלידה.

מטרת הצעת החוק בנדון היא לתקן את העיוות הקיים באופן חישוב דמי לידה לעובדות עצמאיות. במצב הקיים, דמי הלידה מחושבים על סמך שומה שנתית שאינה ידועה בעת הלידה בהתאם למקדמות ששילמה העצמאית. אלא שפעמים רבות, מטבע הדברים, קיים צמצום בהיקף הפעילות של העובדת העצמאית לאחר הלידה ובמידה ואכן הכנסתה פחתה בתקופה שלאחר הלידה ביחס להכנסה שעל בסיסה שולמו לה דמי הלידה, תידרש העובדת העצמאית להחזיר את ההפרש למוסד לביטוח לאומי. בהצעת החוק הנדונה מוצע לתקן עיוות זה ולחשב את דמי הלידה על סמך ההכנסה שהתקבלה בפועל בשנה שקדמה ליום הלידה. בדרך זו, תתקבל הערכה שמשקפת נאמנה את הכנסותיה של העובדת העצמאית טרם הלידה.

חשוב להדגיש, כי דמי הלידה הינם גמלה מחליפת שכר שנועדה לסייע ליולדת לשמור על רמת חייה לתקופה זו, בהתאם לרמת החיים שהייתה לה טרם הלידה. לאור זאת, דרך החישוב הנוהגת היום חוטאת למטרה זו ויש לתקנה.

עוד יש לציין, כי המצב הנוהג מהווה אפליית העובדת העצמאית אל מול העובדת השכירה שכן לגבי העובדת השכירה הזכאית לדמי לידה אין שינוי בגובה השכר בחודשי ההריון ולאחריהם ועל כן דמי הלידה שלה משקפים נאמנה את שכרה. לאור זאת, הצעת החוק מהווה צעד חשוב במיגור האפליה המתמשכת כלפי עצמאים/יות ביחס לשכירם/ות ובהשוואת מצבה של העובדת העצמאית לעמיתתה השכירה.