ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י) היא ארגון העובדים היציג של רופאי ישראל. הארגון מייצגכ-95% מכלל הרופאים במדינה. הארגון פועל באופן מקצועי, עצמאי, בלתי תלוי ובלתימפלגתי לקידום הרופאים והרפואה בישראל. מיום הקמתה (1912) חרתה הר"י על דגלהאת הדאגה לציבור הרופאים, לרפואה ולמערכת הבריאות, מתוך הבנה כי רק הבראתם וטיפוחםשל שלושת הרכיבים הללו יאפשרו רפואה ציבורית במיטבה.

פועלהשל הר"י הקנה לה מעמד מיוחד והמוסדות הממלכתיים של המדינה מכירים באיכותה,מקצועיותה ומחויבותה למדינה ללא שיקולים זרים ומתוך שכך, מטילים על הר"ימשימות לאומיות: אחריות מלאה לתהליכי התמחות הרופאים, מעורבות בגיבוש דוח מבקרהמדינה וכדומה.