accessibility

איגוד החוקרים הפרטיים

איגוד החוקרים הפרטיים

מטרות הלשכה:

לשמש ארגון יציג שהוא המייצג היחידי של החוקרים הפרטייםבכל ענייניהם הן בארץ והן
בארגונים מקצועיים בינלאומיים.

לקדםאת האינטרסים המקצועיים והכלכליים המשותפים של החוקריםהפרטיים ובעלי
משרדי החקירות בישראל.
לקדם את מעמדוהחוקי והציבורי של מקצוע החקירות הפרטיות.

לקדם את האינטרסהציבורי בתחום החקירות הפרטיות

;