accessibility

תל אביב מזג אויר

נשיא להב: "הפגיעה המתוכננת בהטבות המס על הפנסיה תפגע אנושות בחיסכון הפנסיוני של עצמאים"

נשיא להב:

רו"ח אהוד רצאבי: "להערכתנו, עצמאים לא יפקידו לפנסיה סכומים שאינם מזכים בפטור ממס. כתוצאה מכך, ההפרשות של העצמאים המרוויחים למעלה מ-15 אלף שקל יקטנו באלפי שקלים בשנה" * "את הכסף הם יפנו לצריכה במקום לחיסכון ולאפיקי השקעה אחרים, כגון שוק הדיור, דבר שיתרום לליבוי מחירים"

"תוכנית האוצר לקצץ בהטבות המס על החיסכון הפנסיוני היא תוכנית גרועה, שתפגע פגיעה של אלפי שקלים בשנה בחיסכון הפנסיוני של עשרות אלפי עצמאים". כך טוען רו"ח אהוד רצאבי, נשיא להב – לשכת ארגוני העצמאים והעסקים הקטנים.

לדברי רו"ח רצאבי, "זוהי גזירה קשה על מעמד הביניים בכלל ועל מגזר העצמאים בפרט, שלא תניב למדינה כל תועלת בטווח הארוך. המשמעות של תוכנית זו תהיה פגיעה של עשרות ואף מאות אלפי שקלים בחיסכון הפנסיוני של עצמאים המשתכרים למעלה מ-15,000 שקל בחודש, שהם פגיעה של מאות ואף אלפי שקלים בקצבת הפנסיה החודשית העתידית".
לדברי רצאבי, "האוצר מציע במסגרת חוק ההסדרים להוריד את תקרת ההכנסה המזכה בהטבת מס על הפקדה לחיסכון פנסיוני לכ-15,000 שקל בלבד, לעומת תקרה לעצמאים של 17,200 אלף שקל כיום. המשמעות היא שהפקדה לפנסיה על הכנסה שמעבר ל-15,000 שקל לא תזכה בהטבת מס. נסיון העבר מלמד כי הציבור מפקיד כספים בחיסכון לטווח ארוך רק כל עוד יש לו תמריץ בדמות הטבת מס על ההפקדה. ברגע שההטבה מבוטלת – הציבור יעדיף להשתמש בכסף למטרות אחרות, למשל להשתמש בו לצריכה במקום לחיסכון.
רו"ח רצאבי מסביר, כי "הכוונה לקצץ את הטבות המס על חיסכון פנסיוני תפגע בשכירים ובעצמאים כאחד, אך הפגיעה בעצמאים תהיה קשה במיוחד, שכן הם מממנים לבדם את כל ההפרשה לפנסיה, בעוד שאצל השכירים, חלק מההפקדות לפנסיה הן על חשבון המעסיק. בנוסף, עצמאים, להבדיל משכירים, לא נהנים מהטבות בדמות ימי מחלה, ימי חופשה ודמי אבטלה, ומהכנסתם משולמים גם דמי ביטוח לאומי בשיעור של 16%. בחוק ההסדרים המוצע קוצצו גם הטבות המס על הפרשות לאובדן כושר עבודה, וכתוצאה מכך צפויים העצמאים להפריש פחות כספים למטרה זו, ובמקרה של אובדן כושר עבודה, הם עלולים להיקלע למצוקה כלכלית קשה".מתחשיב שערכה להב – לשכת ארגוני העצמאים והעסקים הקטנים, עולה כי עצמאי שהכנסתו השנתית כ-200 אלף שקל (16,600 שקל בחודש) יספוג פגיעה של כ-1,500 שקל בקצבה החודשית מפנסיה.הפגיעה הצפויה בחיסכון הפנסיוני של עצמאים אם יקוצצו הטבות המס על החיסכון הפנסיוני

הכנסה חייבת
300,000 שקל בשנה
(25,000 שקל בחודש)
200,000 שקל בשנה
(16,600 שקל בחודש)
פגיעה בהכנסה השנתית נטו של עצמאי
7,614
4,380
פגיעה שנתית בחיסכון הפנסיוני +ביטוח אובדן כושר עבודה של עצמאי *
7,524-
3,000-
פגיעה בקצבת הפנסיה + ביטוח אובדן כושר עבודה עד לפנסיה** כ-2,000 שקל כ-1,500 שקל* הפגיעה – בהנחה שהעצמאי יעביר הפקדות לפנסיה רק עד התקרה המזכה בהטבות מס – 15,000 שקל.
** בהנחה שהעצמאי חסך מגיל 32 עד גיל 67 – 35 שנה.
רצאבי מעריך כי "ההכנסות שלא יופנו להפקדות לפנסיה בשל קיצוץ הטבות המס יופנו בחלקן לצריכה שוטפת, ובחלקן להשקעות אלטרנטיביות, כגון נדל"ן. הדבר עלול לתרום ללחצים הקיימים ממילא על מחירי הדיור, בתקופה שהממשלה דווקא מעוניינת לעודד ירידת מחירים. גם הסטת כספים לצריכה במקום לחיסכון פנסיוני מנוגדת לחלוטין למדיניות האוצר לעודד את הציבור לחסוך לפרישה, ובכך להפחית את התלות שלו בקצבאות הביטוח הלאומי. זה היה הרציונל שעמד מאחורי חקיקת חוק פנסיה חובה לשכירים. הפגיעה בתמריץ לעצמאים לחסוך לפנסיה עלולה להשאיר אותם ללא כרית בטחון מספיקה לגיל הפרישה וללא ביטוח מספיק למקרה של אובדן כושר עבודה".

;