accessibility

תל אביב מזג אויר

לשכת סוכני ביטוח

לשכת סוכני ביטוח

לשכת סוכני ביטוח בישראל נוסדה בתל אביב לפני 55 שנים והיא מהווה את הגוף היציג והמייצג של סוכניהביטוח בישראל. הלשכה מונה כ­ 35488 חברים, סוכני ביטוח עצמאיים. הלשכה היא עמותה וולנטרית המונהגת עלידיהאסיפה הכללית, המועצה הארצית והועד המנהל.

ללשכה הנהלה מקצועית שבראשה מנכ"ל הלשכה. בין מטרותיה העיקריות של הלשכה כפי שהן מוגדרות בתקנון,הינה העמידה על האינטרסים הכלכליים ועל משמר המקצוע ורמתו למען הגנת ענייניו שלהמבוטח, קיום פיקוח וביקורת מקצועיים והפעלתם של כללי נוהג מחייבים ועקרונות אתיקהמקצועיים: שיפור רמתם המקצועית של סוכני הביטוח לרבות רמת ההתמחות של העתידיםלהיות סוכני ביטוח.


טלפון:
03-6396676
פקס:
03-6396911
דואר אלקטרוני:lishka@insurance.org.il
כתובת:
המסגר 18,תל אביב, 61576
אתר:
כניסה לאתר

;