accessibility

לשכת מארגני תיירות נכנסת בישראל

לשכת מארגני תיירות נכנסת בישראל

לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל הינה הגוף היציג בתחום התיירות הנכנסת לארץ ומאגדת בתוכה את מרבית סוכני הנסיעות העוסקים בתיירות נכנסת לישראל וחברים בה למעלה מ-94 חברות העוסקות בתיירות נכנסת לארץ.

במסגרת חברות אלו עובדים למעלה מ-1,000 מנהלים ומארגני תיירות (טוראופרייטורים) ומועסקים מאות מורי דרך. הלשכה מטפלת בתנועת התיירות לישראל, מייצגת את חבריה מול רשויות ממשלתיות וציבוריות (משרד התיירות, משרד הפנים, משרד האוצר) ומול גופים אחרים העוסקים בענייני תעופה, מלונאות, תחבורה ושירותים לתייר.

בין השאר פועלת הלשכה לפיתוח ויישום תכניות הכשרה מקצועית לכוח אדם בתיירות הנכנסת. חברי הלשכה הם הסוכנים המייצרים את חבילות התיירות לישראל ומשווקים אותן אל מול עמיתיהם ברחבי העולם. הם פועלים בפלחי שוק שונים לתיירות נכנסת, כגון: קבוצות, בודדים, יהודים, צליינים, נוער, כנסים, תיירות מרפא ויופי, בכיסוי נרחב בכל העולם.טלפון:
03-6299348
פקס:
03-5256526
דואר אלקטרוני:
info@israeltravel.co.il
כתובת:
ביאליק 12, תל-אביב 63324
אתר:
כניסה לאתר

;