accessibility

תל אביב מזג אויר

לשכת המודדים המוסמכים בישראל

לשכת המודדים המוסמכים בישראל

לשכת המודדים המוסמכים בישראל היא אחת העמותות הוותיקות בישראל ונוסדה עוד בשנת 1946.

הלשכה, הינה אגודה מקצועית,חברים בה מודדים שכירים ועצמאיים, הן בעלי משרדים, והן עובדי המגזר הפרטי והציבוריבישראל. בלשכה חברים כ-500 מודדים, מכל חלקי הארץ.הלשכה מיוצגת ע"י ועד הנבחרכל 3 שנים. בוועד 7 נציגים המייצגים את כל מחוזות המדינה, ובנוסף להם נציגהעצמאיים ונציג השכירים – סה"כ 9 חברים.מתוכם נבחרים – יו"ר הלשכה,סגן יו"ר, גזבר כבוד, מזכיר, יו"ר ועדה משפטית, ועוד בעלי תפקידים נוספים.בשנים האחרונות, עסק הוועד רבות בקידום המודדים וקידום מקצוע המדידה מחד, ובחיזוק הקשרים המקצועיים שבין משרדי הממשלה וחברות ציבוריות והלשכה מאידך. נציגי וועד הלשכה הופיעו בפורומים ממשלתיים וקיימו פגישות עבודה עם נציגי מגזרים שונים, במטרה להדק את הקשרים בין הלשכה וגופים אלו ולהגיע להבנות לניהול נכון של תחום המדידה בישראל.טלפון:
03-6877255
פקס:
03-5373582
דואר אלקטרוני:
alsi@alsi.org.il
כתובת:
יצחק שדה 34, תל אביב, 67212
אתר:
כניסה לאתר

;