accessibility

תל אביב מזג אויר

לשכת רואי חשבון

לשכת רואי חשבון

לשכת רואי חשבון בישראל נוסדה בשנת 1931 ומאגדת למעלהמ-12,500 רואי חשבון העוסקים במקצוע ו-170 חברים נלווים.


הלשכה הינה הארגון היחידי של בעלי מקצוע חופשי בישראל העוסק בקביעת הנורמות והסטנדרטים של המקצוע כאשר בנוסף מקפידההלשכה להיות מעורבת בכל הקשור למהלכים הכלכליים והחברתיים במשק.לשכת רואי חשבון בישראל מפרסמת תקנים בתחומי החשבונאות והביקורת, היא מעורבת בהליכי חקיקת המסים ומלווה אותה בכל שלביה. הלשכה מקיימת ועדות קשר עם רשויות המסים, המפקח על הבנקים, המפקח על הביטוח, המוסדות להשכלה גבוהה וגורמים רבים אחרים.הלשכה בשיתוף עם רשות ניירות ערךהקימו מוסד עצמאי לתקינה חשבונאית האחראי על פרסומם של גילויי דעת וכללי דיווחכספי המחייבים את כל קהיליית העסקים. הלשכה משמשת גם כגוף מייעץ לרשויות הפיקוח עלהבנקים, חברות הביטוח, החברות הממשלתיות ורגולטורים נוספיםטלפון:
03-5116666
פקס:
03-5116665
דואר אלקטרוני:
info@icpas.org.il
כתובת:
מונטיפיורי 1,תל אביב
אתר:
כניסה לאתר

;