accessibility

תל אביב מזג אויר

לשכת היועצים העסקיים בישראל

לשכת היועצים העסקיים בישראל

לשכת היועצים העסקיים הנה עמותה ללא כוונת רווח שנועדה לייצג האינטרסים של היועצים העסקיים העצמאיים.הלשכה פועלת לקידום מעמדם המקצועי בקהילה העסקית בישראל.העמותה נוסדה ב 1996 ע"י נשיאה המייסד, רו"ח יעקב קופרברגופועלת מאז הקמתה למסד ולקבוע קריטריונים לרישוי העיסוק בתחום הייעוץ העסקי, למסדלימודי הכשרה לחברים למען קבלת הרישוי, לקבוע שחברי הלשכה אשר צברו ניסיון מקצועילאורך תקופת מינימום שתקבע יהיו פטורים מבחינת הרישוי.
הלשכה פועלת להחדרת ההכרה בחשיבות המקצוע, להגדלת הביקוש לייעוץ עסקי ולביסוס מעמדם הציבורי של היועציםהעסקיים בישראל.


טלפון:
03-6121268
פקס:
153-522933155
דואר אלקטרוני:
office@ibca.org.il
כתובת:

לבונטין 12 ת"א 6511201 ת.ד 50415 ת"א

אתר:
כניסה לאתר

;