accessibility

לשכת עורכי הדין בישראל

לשכת עורכי הדין בישראל

לשכת עורכי הדין בישראל הוקמה בשנת 1961 כגוף אוטונומי שמוסדותיו העיקריים נבחריםבבחירות דמוקרטיות, ע"י כלל עורכי הדין, על-פי חוק לשכת עורכי הדין,התשכ"א - 1961, על מנת שתאגד את עורכי הדין בישראל ותשקוד על רמתו וטהרו שלמקצוע עריכת הדין. הלשכה היא תאגיד והיא עומדת לביקורת מבקר המדינה.


הלשכההסטטוטורית קמה בשנת 1961, לאחר דיונים מקיפים שנמשכו 12 שנים. המחוקק הישראלי מצאלראוי לשנות את המצב שהיה לפני קום המדינה לפיו פעלה הסתדרות עורכי דין וולנטריתלצד מועצה ממונה מטעם השלטון המנדטורי, וניהול ענייני המקצוע הועבר למוסדות נבחריםעל הלשכה. עם הקמתה, איחדה הלשכה במסגרת פעילותה את תפקידיהם של שני הגופים:המועצה המשפטית (1938) והסתדרות עורכי הדין בישראל. הכנסת קבעה בשנת תשכ"ח כימקום מושבה של הלשכה יהיה ירושלים.טלפון:
03-6362200
פקס:
03-6918696
דואר אלקטרוני:
vaadmerkazi@israelbar.org.il
כתובת:
דניאל פריש 10, תל אביב, 64731
אתר:
כניסה לאתר

;