accessibility

תל אביב מזג אויר
  • איך לחשב דמי ביטוח שיש מספר הכנסות לעצמאי?

    על פי חוק הביטוח לאומי עקרת בית שאין לה הכנסה מעבודה פטורה מתשלום ביטוח לאומי וביטוח בריאות .מהרגע שהמבוטחת מתחילה לעבוד (כשכירה או עצמאית ) היא תחויב בדמי ביטוח לאומי גם על כל הכנסותיה האחרות מכל מקור שהוא .

    במקרה זה, על הכנסותיה כעצמאית היא מוגדרת כעובדת עצמאית שאינה עונה להגדרות ולכן היא סווגה כמבוטחת שלא עונה על הקריטריונים ולצורך החיוב בביטוח לאומי יתייחסו להכנסה זו כהכנסה –פסיבית . לאור זאת שיש לה הכנסה מעבודה היא לא יכולה להיות פטורה מדמי ביטוח לאומי על ההכנסות הנוספות, אך במקרה הנידון, היות וההכנסה הנוספת הינה הכנסה פסיבית היא תחויב בדמי ביטוח בשיעור של % 12 בלבד וזאת לאחר הפחתת פטור שנתי של 26,484 ₪ .נכון כי קיימת טעות נפוצה ,כמו שעשית, במחשבה שאם ההכנסה הנוספת היא פסיבית , היא פטורה אף אם יש לה הכנסה מהעבודה, אך אין זה כך ולכן צודק המוסד לביטוח לאומי בתביעתו .יש לזכור כי בהיותה הכנסתה כעצמאית כהכנסה פסיבית ,היא לא תהיה זכאית לקצבאות מחליפות שכר או דמי פגיעה בעבודה ולכן במקרים הנ"ל אני ממליץ לבדוק שנית אם אכן היא עומדת בתנאים להפיכתה למבוטחת עצמאית ובמידה וכן לשנות את סיווגה למבוטחת עצמאית כדי שהיא תהיה לפחות מבוטחת בקצבאות מחליפות שכר, אף אם שיעור דמי הביטוח יהיה גבוה יותר ב- % 5.23 .

;