accessibility

תל אביב מזג אויר
  • קצבת זקנה בגיל המותנה ומבחן ההכנסות

    אישה נשואה הגיעה לגיל 62 (הגיל המותנה) ופרשה מעבודתה, כאשר ברצונה לקבל קצבת זקנה. כל הכנסותיה האישיות הן מפנסיה בלבד. בנוסף, לשני בני הזוג הכנסות גבוהות משכר דירה ומפיקדונות. לצורך שומת מס הכנסה מצטרפ ...

    אישה נשואה הגיעה לגיל 62 (הגיל המותנה) ופרשה מעבודתה, כאשר ברצונה לקבל קצבת זקנה. כל הכנסותיה האישיות הן מפנסיה בלבד. בנוסף, לשני בני הזוג הכנסות גבוהות משכר דירה ומפיקדונות. לצורך שומת מס הכנסה מצטרפות ההכנסות לבעל, שכן הוא בעל ההכנסה מיגיעה אישית גבוהה יותר, בעוד שמבחינה משפטית ההכנסות שייכות גם לה עקב חזקת השיתוף. נשאלת השאלה כיצד בטוח לאומי מתייחס להכנסות הפסיביות הנ"ל לצורך מבחן ההכנסות? כיצד הוא קובע את הבעלות?


    במידה ומוכח לביטוח כי כל ההכנסות הפסיביות הן משותפות לבעל והאישה , המוסד לביטוח לאומי לצורך בדיקת מבחן ההכנסה , יחלק את ההכנסה לשני בני הזוג בצורה שווה ביניהם ( לפי %50 ) ולצורך בחינת תקרת ההכנסה יילקח בחשבון מחצית סכום ההכנסה שישויך אליה.

    אני מזכיר לשואל כי במידה ולאישה אין הכנסות מעבודה היא זכאית לקבל הכנסה פסיבית חודשית שהיא סכום התקרה המקסימאלית המפורסם ע" המוסד לביטוח לאומי פי שלוש, דהיינו נכון להיום מסתכם לסך של כ 15,000 ₪ לחודש

;