accessibility

תל אביב מזג אויר
 • מי זכאי לקבל מענק עבור שנת המס 2012? מס הכנסה שלילי

  החוק חל על כל עצמאי, שהייתה לו הכנסת עבודה או הכנסה מעסק ומשלח יד בשנת המס 2012, אשר עמד בכל שלושת התנאים הבאים:

  מי זכאי לקבלת מענק עבור שנת המס 2012?


  החוק חל על כל עצמאי, שהייתה לו הכנסת עבודה או הכנסה מעסק ומשלח יד בשנת המס 2012, אשר עמד בכל שלושת התנאים הבאים:

  1. גילך 23 ומעלה ויש לך ילדים, או שגילך 55 ומעלה, גם ללא ילדים.

  2. במהלך שנת המס 2012, מעבר לדירת מגורים יחידה, לא הייתה בבעלותך או בבעלות בן/ בת זוגך, או בבעלות ילדך התלוי בך כלכלית, ביחד או לחוד, זכות במקרקעין (כגון: דירה, חנות, מגרש וכדומה), בישראל ו/או מחוץ לישראל, שחלקכם בזכות עולה על 50%.

  3. אם מתקיים לגביך אחד מהשניים:


  יש לך ילד אחד או שניים, או שגילך 55 שנים ומעלה גם ללא ילדים - התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסות העבודה ו/או הכנסה מעסק/משלח יד בשנת המס 2012, במספר חודשי העבודה שלך בפועל (כשכיר או כעצמאי, אך לא יותר מ- 12 חודשים) בשנה זו, גבוהה מ- *2,050 ₪ ונמוכה מ- *6,109 ₪.יש לך שלושה ילדים או יותר – יש לך שלושה ילדים או יותר – התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסות העבודה ו/או ההכנסה מעסק/משלח יד בשנת המס 2012, במספר חודשי העבודה שלך בפועל (כשכיר או כעצמאי אך לא יותר מ- 12 חודשים) בשנה זו, גבוהה מ- *2,050 ₪ ונמוכה מ- *6,717 ₪.

  *הסכומים נכונים לפי המדד הידוע ב- 1.6.2013 בהתאם להוראות החוק.


  הגדרות:

  "עצמאי" – יחיד תושב ישראל שהייתה לו הכנסה מעסק ו/או משלח יד בשנת המס 2012.מהם התנאים לקבלת המענק ?

  1. כדי לקבל את המענק עבור שנת המס 2012 עליך להגיש תביעה.
  את התביעה ניתן להגיש החל מה- 1 בינואר 2013 ועד ה- 30 בספטמבר 2013.

  2. אם אתה עצמאי החייב בהגשת דו"ח למס הכנסה, או שבן/בת זוגך חייב בהגשת דו"ח כאמור– עליך להגיש את הדו"ח השנתי באופן מקוון עד ל- 30 ביוני 2013.

  יובהר כי, נישום שניתנה לו אורכה להגשת הדו"ח כאמור, הוגש הדו"ח עד למועד האורכה שניתנה לו.

  כיצד יש להגיש תביעה לקבלת מענק ?

  לשם הגשת תביעה, עליך להגיע באופן אישי לאחד מסניפי וסוכנויות הדואר ולהצטייד בתעודת זהות והעתק המחאה או אישור רשמי מהבנק, שבו מתנהל חשבונך ואליו יועברו כספי המענק.

  שים לב: התביעה היא אישית ואין אפשרות להגיש תביעה עבור אדם אחר, גם לא בהצגת תעודה מזהה של אותו אדם, ייפוי כוח או כל מסמך אחר המעיד על זכותו לייצוג.

  הגשת התביעה אינה כרוכה בתשלום!

  בסניף הדואר עליך להזדהות בפני פקיד הדואר ולתת את הפרטים הבאים:


  מס’ מעסיקים (לרבות מעסיקים במשק בית ולמעט פנסיה) שהיו לך ולבן/בת זוגך בשנת המס 2012.
  האם עבדת כעצמאי בשנת המס 2012.


  כתובת למשלוח דואר.


  פרטי חשבון בנק אליו יועבר המענק.

  בסיום מילוי הפרטים, פקיד הדואר ידפיס את כל הפרטים על גבי טופס התביעה.

  הטופס יכלול שני חלקים הניתנים להפרדה:


  חלק עליון , אשר יישאר אצלך ויהווה אישור קבלה על הגשת התביעה לקבלת המענק. חלק זה כולל את מס’ התביעה, תאריך הגשת התביעה, שנת המס בגינה הוגשה התביעה וחלק מנתוני התביעה.


  פרטים על מס’ הטלפון של המוקד הטלפוני ופרטי אתר האינטרנט של רשות המסים.


  הקפד לשמור את טופס התביעה לשם קבלת מידע במוקד המידע הטלפוני שמספרו: 4954* (כוכבית מסים), 1-222-4954 או 02-5656400, או לשם קבלת מידע אישי באינטרנט.


  מספר התביעה המודפס על גבי הטופס, ישמש לצורך הזדהות לקבלת מידע במוקד השירות הטלפוני והינו הכרחי לצורך מסירת פרטים.

  חלק תחתון , אשר יישאר בידי פקיד הדואר וישמש כטופס הצהרה אשר יכיל את כל נתוני התביעה לקבלת מענק וכן את הנתונים שלך כמפורט לעיל וההצהרה כפי שמופיעה בטופס התביעה.
  על חלק זה, פקיד הדואר יחתים אותך על נכונות הפרטים ועל עמידה בתנאי הזכאות לקבלת המענק.

  אם הגשת תביעה לקבלת מענק ומסרת בה מידע כוזב בנוגע לכל דבר או עניין המשפיעים על זכאותך למענק, מדובר בעבירה פלילית, שדינה עד שנת מאסר.
  בנוסף, לא תהיה זכאי לקבלת מענק בשנה שבשלה נתבע המענק וכן במשך שנתיים נוספות.

  כיצד נבדקת הזכאות וכיצד נקבע גובה המענק ?

  לאחר הגשת התביעה בסניף הדואר, בודקת רשות המסים האם אתה עומד בתנאי הזכאות בהתאם ל: מצב אישי (גיל + מס’ ילדים), מספר הנכסים שבבעלות התא המשפחתי שלך ועוד.
  אם אתה עומד בתנאי הזכאות, יחושב סכום המענק המגיע לך.

  הבדיקה מתבצעת תוך הצלבת המידע עם הדוחות שהתקבלו על ידי המעסיקים/המנכים, נתוני המוסד לביטוח לאומי, הדו"ח השנתי שהוגש למס הכנסה (במקרים הרלוונטיים) ועוד.

  רשות המסים תקבע עד תום 90 ימים ממועד הגשת התביעה או עד ה- 15 ביולי 2013, לפי המאוחר, את זכאותך למענק ואת סכום המענק.
  מועד הגשת התביעה יחשב כמועד בו הוגשה התביעה במלואה ובכלל זה הגשת מסמכים נוספים במידת הצורך.

  רשות המסים רשאית, ביוזמתה או לפי דרישתך לתקן את קביעתה, בתוך שלוש שנים מיום שניתנה, אם התגלו עובדות חדשות או נמצא כי נפלה טעות בקביעת המענק.

  כיצד יתקבל המענק?

  אם אתה עצמאי עם הכנסת עבודה חודשית ממוצעת העולה על 2,050 ₪:


  במידה שתגיש את התביעה עד 31 במרץ 2013, תקבל את המענק בארבעה תשלומים שווים במועדים אלה: 15 ביולי 2013, 15 באוקטובר 2013, 15 בינואר 2014, 15 באפריל 2014.


  במידה שתגיש את התביעה עד 30 ביוני 2013, תקבל את המענק בשלושה תשלומים שווים במועדים אלה: 15 באוקטובר 2013, 15 בינואר 2014, 15 באפריל 2014.


  במידה שתגיש את התביעה עד 30 בספטמבר 2013, תקבל את המענק בשני תשלומים שווים במועדים אלה: 15 בינואר 2014 , 15 באפריל 2014.

  עצמאים- שימו לב:
  סכום המענק יקוזז כנגד המס שאתה חייב בו בשל הכנסה מכל מקור שהוא, לרבות שבח, בשנת המס 2012. את יתרת המענק שלא נוצלה ניתן יהיה לקזז במשך שלוש שנות המס הבאות (2013, 2014 ו- 2015).
  יתרת המענק שלא ניתן היה לקזזה בארבע שנות המס האמורות, תשולם בשנה החמישית בניכוי 25% מסכום היתרה.

  כיצד ניתן לערער על קביעת הזכאות למענק?

  ניתן להגיש השגה על ההחלטה בנוגע לקביעת הזכאות. עליך להגיש השגה מנומקת בכתב לפקיד השומה הקרוב למקום מגוריך, בתוך 30 ימים מיום שנמסרה הקביעה.

  במידה ואינך מסכים עם ההחלטה לגבי ההשגה שהגשת, תוכל לערער עליה בפני בית המשפט המחוזי הנמצא באזור מגוריך.

  לאתר רשות המסים

;